Изпит по програмни среди, синтез и анализ на алгоритми и програмиране за мобилни устройства – 30.05.2014

Бях решил повече да не публикувам информация за изпити в Техническия университет в интернет, но покрай собственото ми явяване открих, че мрежата е доста пестелива откъм полезни ресурси. Затова и тук публикувам условията на задачите по дисциплините програмни среди (ПС), синтез и анализ на алгоритми (САА) и програмиране за мобилни устройства от изпита, проведен на 30-и май т.г. за бакалаври-абсолвенти, специалност КСТ.

Програмни среди

Задача 1 (първа група): Да се напише програма с две текстови полета и четири бутона, по един за действията събиране, изваждане, умножение и деление. Да се напишат методите, които осъществяват изчисленията. Резултатът да се извежда в контрола, различна от TextBox.

Задача 2 (втора група): Да се напише програма, която да изчертава линия между две точки, в които е натисната мишката, като първата точка се съвързва с втората, после третата с четвъртата и т.н. Нека дебелината на използваната линия може да се настройва чрез подходяща контрола, а цвета чрез бутон и форма за цвят.

Синтез и анализ на алгоритми

Даден е двумерен масив с n елемента. Да се състави фуккция, която проверява дали намиращите се по вторичния диагонал елементи са членове на монотонно намаляваща редица.

За по-стари задачи вижте:

Програмиране за мобилни устройства

Да се създаде Windows Phone приложение, което да включва две страници. В първата страница на приложението в две колони да се изведат четири малки изображения на ястия от меню на ресторант (в дясната колона) и съответните им названия и цени (в лявата колона). При влачене с пръст по изображение на ястие да се осъществява преход към втора страница на приложението. Във втората страница на приложението в подходящ контрол да се изведе подробна информация за избраното ястие, която да се прочете от съществуващ текстов файл в паметта на приложението (IsolatedStorageFile). Втората страница да съдържа и контрол, в който потребителят да може да въвежда цяло число, представляващо поръчка (брой порции от избраното ястие); да се проверява коректността на въведената информация. Втората страница на приложението трябва да съдържа два бутона-икони от ApplicationBar – единия за потвърждаване на поръчката (извежда се съобщение), а втория за отказ от поръчка; при кликване и на двата бутона да се осъществява връщане към първа страница на приложението.

Решението включва:

  • Скициране на дизайна на екрана на мобилния (вид и разположение на контролите) и работа с приложението
  • Структура на приложението – frame, pages, Grid, StackPanel и т.н. и в каква йерархична връзка са
  • Планиране на ресурсите – .jpg файлове, .png файлове, текстови файлове
  • Планиране на събитията – брой, вид
  • Разпределение на кода между C# и XAML, както и между страниците на приложението
  • Формализирано описание (примерно на псевдо-код) на операциите вътре в методите за обработка на отделните събития.

 

Join the Conversation

2 Comments

  1. A можеш ли да кажеш какви теоретични въпроси са давани на изпит по ПМУ?

    1. Не си спомням, за съжаление. Трябва да са директно по конспекта. Като цяло, това не е от тежките изпити.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.