България?

– В Европа. Граничила е с Черно море – г-ца Ясуи тракаше с дългите си нокти в огненочервен цвят по полираното сиво бюро. – Добре, още една подсказка – последна – именно там е Балканът, чието––– България?   Класът се обърна към последния чин на редицата откъм вратата. Не защото името на екзотичната държава говореше […]